Nhà phố thương mại (SHOPHOUSE)

UNIT TYPE B1 (SHOPHOUSE ĐẠI LỘ)
+ Kích thước lô đất: 6,5m x 24m
+ Kích thước xây dựng: 6,5m x 18m
+ Chiều cao: 4 tầng + tum
UNIT TYPE B2 ((SHOPHOUSE ĐẠI LỘ)
+ Kích thước lô đất: 6,5m x 24m
+ Kích thước xây dựng: 6,5m x 18m
+ Chiều cao: 5 tầng + tum
UNIT TYPE C1 (SHOP NỘI KHU)
+ Kích thước lô đất: 6,5m x 18m
+ Kích thước xây dựng: 6,5m x 13m
+ Chiều cao: 3 tầng + tum
UNIT TYPE C2 (SHOP NỘI KHU)
+ Kích thước lô đất: 6,5m x 18m
+ Kích thước xây dựng: 6,5m x 13m
+ Chiều cao: 4 tầng + tum

Mini Hotel

UNIT TYPE A (MINI HOTEL)
Kích thước lô đất: 6,5m x 27m
Kích thước xây dựng: 6,5m x 18m
Chiều cao: 5 tầng + tum